Renhold - Generell informasjon

Sodexo skal levere et renhold KPL og Sodexo kan være stolte av, og for å oppnå dette leverer vi kvalitetsrenhold fra første dag.

Vi skal gjøre følgende for å oppnå kvaliteten i KPL sine tre bygg:

  Sikre god overtakelse av eksisterende personell

  Ansette nøkkelpersonell med høy kompetanse

  Implementere maskinelt renhold i størst mulig grad

  Gjennomføre renhold med moderne og effektive metoder

  Sikre leveransen med moderne sanntids rapportering i form av app-løsning på mobile enheter satt i system med hele vår serviceleveranse til KPL

  Effektivisere leveransen gjennom optimaliserte om­rådeplaner, identifisere tidstyver og bidra til bedre lønnsomhet. Se eget kapittel om synergier

  Stor fleksibilitet og forståelse for å rengjøre rom og områder i henhold til oppgitte frekvenser, men også i henhold til behov

  Mobile løsning

Sodexo har utviklet et driftssystem for registrering, rapportering og tilbakemeldinger innen renhold. Alle renholdere utstyres med mobile enheter og rapportere direkte i portalen. Vårt mobile driftssystem vil i sanntid oppdatere hver enkelt servicemedarbeider på deres områder som skal rengjøres, prioriterte bestillinger og eventuelt ad-hoc tjenester som skal gjennomføres. Etter at oppgaven er gjort vil disse settes til utført.

Med dette systemet kan både Sodexo og KPL til enhver tid innhente informasjon om oppdragets status. Dette gjøres via Sodexo sin nettportal.

  Metode

Alle renholdsmaskiner er enten CE merket eller Nemko godkjent, samt våre støvsugere har HEPA filter. Vi jobber også kontinuerlig med nye metoder som innebærer at bruk av kjemi blir betraktelig redusert. Vi har beregnet at renholdsmaskiner skal benyttes primært i ganger og store fellesområder. Skulle behovet for ytterligere maskiner være tilstede vil vi diskutere dette med KPL.

  Kvalitet og ledelse

Vår fagavdeling vil i oppstartsperioden, og i løpet av kontraktstiden, vurdere gjennomføringen for å se på nye og optimaliserte løsninger. Fagavdelingen har bred erfaring fra store kunder i Norden hvor utstyr, kjemi og maskiner benyttes og forbedres gjennom kontraktsperioden. For å sikre eierskap vil det bli dedikert en team­leder til hvert av de tre byggene.

  Kompetanse

Våre servicemedarbeidere som skal arbeide ved KPL skal gjennomgå obligatoriske kurs, og vil som Sodexo-ansatt få tilbud om og mulighet til å videreut­danne seg innen renhold. Alle nyansatte skal gjennom Sodexo sitt introduksjonskurs, basis renhold 1 og 2, HMS, miljøtest, temporært renhold, vinduspuss, gulvbehandling og opplæring i maskiner og utstyr.

  Utføring av renholdet

Sodexo planlegger renholds leveransen med 23 ser­vicemedarbeidere fordelt på ulike stillingsbrøker. På den måten imøtekommer vi byggenes kompleksitet og utfordring på en mer fleksibel måte. Som nevnt inn­ledningsvis benytter vi dagens frekvensplan som vist i tilsendte tegninger og prisskjema.

Sodexo skal bemanne kontrakten med en stedlig drifts­leder som skal ha det overordnede ansvaret for renhol­det i alle byggene.

Vi rengjør med utgangspunkt i oppsatte frekvenser, men vurderer renheten på rommet før vi beslutter hva som skal rengjøres. Tiden som frigjøres vil benyttes på ekstra arbeid i et annet rom. Ved dette tankesettet hos våre renholdere vil vi gjennom året gjennomføre temporære tjenester på en fleksibel og lønnsom måte for KPL.

I felles faste møter på fredager vil renholdet gjennomgås og følges opp. Renholdsleder vil delta på disse møtene, og vi vil vurdere tiltak og renhold etter behov.

Fleksibel tjeneste bidrar til økt lønnsomhet og høyt kvalitetsnivå for KPL.

Vis MVA: